Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «PROSPERTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PROSPERTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (έδρα: Θεσσαλονίκη, Ταχυδρομική Διεύθυνση: οδός Μητροπόλεως αριθ. 110, τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30)2106812500, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@theprosperty.com , ΑΦΜ: 801314885 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 154210004000) (εφεξής ‘η Εταιρεία’) έχει την αποκλειστική διαχείριση ανά την ελληνική Επικράτεια του διαδικτυακού τόπου «theprosperty.com» και εξασφαλίζει πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με προσφερόμενα προς μίσθωση ακίνητα σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες του (εφεξής ‘ο Χρήστης’ ή ‘οι Χρήστες’).

 

Οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου συνιστούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία ή/και παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας/διαδικτυακού τόπου.

 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης.

Ανεπιφύλακτη αποδοχή όρων

Η χρήση (επίσκεψη / χρήση / συνδρομή κ.ο.κ.) του διαδικτυακού αυτού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων χρήσης, οι οποίοι διατρέχουν το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται εκ μέρους της Εταιρείας. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης ο Χρήστης οφείλει να διακόψει τη σύνδεσή του με τον οικείο διαδικτυακό τόπο και να απέχει από περαιτέρω χρήση αυτού. Ο Χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων χρήσης καθώς και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στο διαδικτυακό τόπο και σε κάθε ενέργεια η οποία λαμβάνει χώρα εκ μέρους του αναφορικά με τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται εκ μέρους της Εταιρείας.

Η περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο συνιστά δήλωση του χρήστη ότι είναι άνω των δέκα οκτώ (18) ετών και πως ό,τι δηλώνει είναι αληθές φέροντας ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχει.

Η χρήση στο όνομα νομικού προσώπου συνεπάγεται, ότι ο Χρήστης ενεργεί εκ μέρους, στο όνομα και για λογαριασμό του νομικού προσώπου και ότι διαθέτει την εξουσία εκπροσώπησης αυτού.

 

Δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους. Κάθε πιθανή αλλαγή στους όρους τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την ενσωμάτωσή τους στο διαδικτυακό τόπο, επομένως ζητείται η ανάγνωση των όρων σε κάθε επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο.

Με την χρήση/επίσκεψη της Διαδικτυακής Πλατφόρμας/του διαδικτυακού τόπου υπό τους νέους τροποποιημένους όρους ο Χρήστης αποδέχεται αυτοδικαίως τη δέσμευσή του από αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους νέους όρους η μόνη επιλογή του χρήστη είναι η διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών και εργαλείων προώθησης που παρέχει η Εταιρεία ή/και η Διαδικτυακή Πλατφόρμα/διαδικτυακός τόπος και η διακοπή της εν γένει περιήγησής του στο διαδικτυακό τόπο.

 

Σκοπός Διαδικτυακής Πλατφόρμας/διαδικτυακού τόπου

Η Εταιρεία διατηρεί την αποκλειστική διαχείριση ανά την ελληνική Επικράτεια ενός ανεπτυγμένου πρωτοποριακού επιχειρηματικού και οργανωτικού μοντέλου ολιστικής προσέγγισης και υπηρεσιών το οποίο συνεπικουρείται από ένα ιδιόκτητο και καινοτόμο μηχανογραφικό και πληροφοριακό σύστημα αποκλειστικής χρήσης (proprietary technology) στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς η υποδομή, τα τεχνολογικά και άλλα μέσα καθώς και η βαθιά τεχνογνωσία σε σχέση με τις μεθόδους και τις διαδικασίες επιλογής, προετοιμασίας και ωρίμανσης, ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), παρουσίασης, διαχείρισης, προώθησης και εμπορίας ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό τα οποία υποστηρίζονται από έμπειρο και ειδικώς καταρτιζόμενο προσωπικό το οποίο διαθέτει τη σχετική γνώση και εμπειρία επιλογής, καταγραφής, ελέγχου, απεικόνισης, υποστήριξης, τεχνικής υποστήριξης και άλλως συναφών διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης, επικοινωνίας, μάρκετινγκ και πωλήσεων καθώς και την παροχή άλλων συναφών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαχείρισης και προώθησης της ακίνητης περιουσίας.

Σκοπός του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι η παρουσίαση και προώθηση των προσφερόμενων προς μίσθωση ακινήτων. Ειδικότερα μέσω Διαδικτυακής Πλατφόρμας προωθούνται προσφερόμενα προς μίσθωση ακίνητα των Χρηστών (υποψήφιων Εκμισθωτών) και επιχειρείται η πληροφόρηση των Χρηστών (υποψήφιων Μισθωτών), αναφορικά με τα προσφερόμενα ακίνητα. Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες προώθησης/μεσολάβησης στον Εκμισθωτή και μεσολάβησης στον Αγοραστή/Μισθωτή προς τον σκοπό της μίσθωσης των διατιθέμενων μέσω αυτής ακινήτων.

 

Περιγραφή της Λειτουργίας της Διαδικτυακής Πλατφόρμας/διαδικτυακού τόπου

– Ειδικώς για τα προσφερόμενα προς μίσθωση ακίνητα:

Ο υποψήφιος Εκμισθωτής υποβάλλει τις δικές του προσωπικές πληροφορίες, τις πληροφορίες ιδιοκτησίας του ακινήτου, φωτογραφικό υλικό απεικόνισης του ακινήτου, το ζητούμενο ύψος του μηνιαίου μισθώματος του ακινήτου και το εύρος της επιθυμητής χρονικής διάρκειας μίσθωσης του ακινήτου (self-listing). Κατά τη διαχείριση του λογαριασμού του Εκμισθωτή, ο Εκμισθωτής δύναται να τροποποιεί τις πληροφορίες τις οποίες έχει υποβάλλει για το ακίνητο, το ζητούμενο ύψος του μηνιαίου μισθώματος, καθώς και το χρονικό εύρος το οποίο επιθυμεί να μισθώσει το ακίνητο.

Η Εταιρεία ενημερώνεται για τη νέα εγγραφή, πραγματοποιείται η επιβεβαίωση των πληροφοριών και λαμβάνει χώρα από την Εταιρεία έλεγχος προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο πληροί τις κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας προϋποθέσεις (τις οποίες η Εταιρεία θεσπίζει και δύναται να αναθεωρεί ή να τροποποιεί) προκειμένου να αναρτηθεί το ακίνητο στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα προς προώθηση. Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να χρησιμοποιεί τεχνολογικά εργαλεία προκειμένου να διαμορφώσει με ποιοτικότερο κατά την κρίση της τρόπο το αναρτηθέν από τον Εκμισθωτή φωτογραφικό υλικό και την όλη παρουσίαση του ακινήτου. Σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας ότι το φωτογραφικό υλικό παρουσίασης του ακινήτου στερείται των απαραίτητων ποιοτικών χαρακτηριστικών για την ανάρτηση του ακινήτου στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, η Εταιρεία προτείνει προς τον Εκμισθωτή να προβεί σε αγορά υπηρεσιών της Εταιρείας για την επίτευξη της καλύτερης παρουσίασης του ακινήτου και της ανάρτησής του στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, οπότε και ο Εκμισθωτής δύναται να επιλέξει να προβεί στην αγορά των υπηρεσιών αυτών.

Προκειμένου να λάβει χώρα η ανάρτηση του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου θα πρέπει πρώτα ο υποψήφιος Εκμισθωτής να χορηγήσει στην εταιρεία αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την ανάρτηση αγγελιών/διαφημίσεων ακινήτων (Εγκύκλιος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα ‘Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του ν. 4122/2013 για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»’).

Για την ανάρτηση του ακινήτου προς μίσθωση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα ο Εκμισθωτής οφείλει να καταβάλλει αντίτιμο ενός μισθώματος πλέον ΦΠΑ. Σημειώνεται ωστόσο ρητώς πως οποιαδήποτε ανάρτηση ακινήτου υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας η οποία αποφασίζει ελεύθερα εάν το ακίνητο πληροί τις κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια προϋποθέσεις ανάρτησης και εάν θα προβεί στην ανάρτηση του ακινήτου αυτού, καθώς επίσης ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να διακόψει την ανάρτηση του ακινήτου στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή.

Η Εταιρεία δύναται να παράσχει έναντι αμοιβής, εφόσον ο Εκμισθωτής το επιλέξει μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

– Δημιουργία επαγγελματικού φωτογραφικού υλικού παρουσίασης του ακινήτου.

– Σύσταση συνεργαζομένου με την Εταιρεία προσώπου για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Μετά την ανάρτηση του ακινήτου στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα και τη δημιουργία λογαριασμού του Εκμισθωτή, ο Εκμισθωτής λαμβάνει online προσφορές από υποψήφιους Μισθωτές μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, όπου στην κάθε προσφορά αναφέρεται το προσφερόμενο χρηματικό αντίτιμο το οποίο ο υποψήφιος Μισθωτής προτίθεται να καταβάλλει προκειμένου να μισθώσει το ακίνητο, καθώς και το χρονικό εύρος της μίσθωσης την οποία επιθυμεί να πραγματοποιήσει. Εφόσον ο Εκμισθωτής αποδεχτεί την προσφορά του υποψηφίου Μισθωτή, δύναται να καθίστανται πλέον διαθέσιμα τα πλήρη στοιχεία του προς μίσθωση ακινήτου και συγκεκριμένα η ακριβής διεύθυνση της τοποθεσίας του ακινήτου προς το Μισθωτή την προσφορά του οποίου έκανε αποδεκτή ο Εκμισθωτής. Στη συνέχεια ο Μισθωτής δύναται να ζητήσει από τον Εκμισθωτή μέσω των εργαλείων της Διαδικτυακής Πλατφόρμας να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο ακίνητο προκειμένου να διαπιστώσει εάν αυτό τυγχάνει της αρεσκείας του. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μισθωτή στο ακίνητο, καθώς ο Εκμισθωτής είναι ο μόνος ο οποίος έχει την αρμοδιότητα αυτή. Εφόσον ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής συμφωνήσουν στη σύναψη συμβάσης μίσθωσης του ακινήτου, η εν λόγω σύμβαση μίσθωσης δύναται να υπογραφεί είτε ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, είτε μέσω εγγράφου τύπου (μισθωτήριο) το οποίο υπογράφεται μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή και τα ως άνω δύο μέρη επιλέγουν ελεύθερα μεταξύ τους τον τρόπο μέσω του οποίου θα προβούν στη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή, ο Μισθωτής οφείλει να καταβάλλει προς την Εταιρεία για τις υπηρεσίες υπόδειξης ή/και μεσολάβησης τις οποίες παρείχε όπως αυτή η αμοιβή έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρείας και του Μισθωτή.

Ο Εκμισθωτής, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο λογαριασμό info@theprosperty.com σε περίπτωση κατά την οποία το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο δεν είναι πλέον διαθέσιμο προς μίσθωση ή σε περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος επιθυμεί τη διακοπή της ανάρτησης του ακινήτου στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα.

Η Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και δίχως οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του Εκμσθωτή δύναται να ενημερώνει τον Εκμισθωτή αναφορικά με τα αναλυτικά στοιχεία (analytics) που αφορούν το προς μίσθωση ακίνητο όπως η επισκεψιμότητα, οι γεωγραφικές περιφέρειες από τις οποίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον κ.ο.κ. και να προβεί σε προώθηση του ακινήτου μέσω της ανάρτησής του σε έτερες (πέραν της Διαδικτυακής Πλατφόρμας) ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πλατφόρμας για νομικά ή πραγματικά ελαττώματα του ακινήτου, ακόμη και εάν αυτά καθιστούν το ακίνητο μη αποδεκτό μίσθωσης. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιτυχής μίσθωση του ακινήτου.

 

Δικαίωμα Υπαναχωρήσεως

Ο Χρήστης – υποψήφιος Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμά του ως καταναλωτής των υπηρεσιών προώθησης, που παρέχει η Εταιρεία μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας δυνάμει σύμβασης που συνάπτεται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ανάθεσης εντολής παροχής υπηρεσιών προβολής/προώθησης του ακινήτου του για ορισμένο χρονικό διάστημα από την Εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη σύναψή της. Το ίδιο ισχύει και για τη συμφωνία διενέργειας Επιθεώρησης Ακινήτου («site inspection»), για την υπηρεσία της δημιουργίας επαγγελματικού φωτογραφικού υλικού παρουσίασης του ακινήτου και για την υπηρεσία της σύστασης συνεργαζομένου με την Εταιρεία προσώπου για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι η σχετική παροχή της υπηρεσίας δηλαδή, δεν έχει ήδη εκτελεσθεί ή ξεκινήσει να εκτελείται.

Ακόμη, και ο Χρήστης της Πλατφόρμας – υποψήφιος Αγοραστής/Μισθωτής δικαιούται ως καταναλωτής των υπηρεσιών μεσολάβησης που παρέχει η Εταιρεία δυνάμει σύμβασης, που συνάπτεται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, να υπαναχωρήσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την Ιδιωτική Σύμβαση Μεσιτικής Εντολής, διά της οποίας δεσμεύεται στην αορίστου χρόνου ανάθεση στην Εταιρεία της εντολής παροχής μεσιτικών υπηρεσιών για την ανεύρεση ακινήτου προς αγορά/μίσθωση από τον Χρήστη της Πλατφόρμας – υποψήφιο Αγοραστή/Μισθωτή, εκτός εάν η Εταιρεία έχει ήδη χορηγήσει πληροφορίες στον υποψήφιο Αγοραστή/Μισθωτή για συγκεκριμένο ακίνητο και επομένως ο υποψήφιος Αγοραστής/Μισθωτής δεσμεύεται από τη σύμβασή του με την Εταιρεία για το συγκεκριμένο ακίνητο για το οποίο του παρασχέθηκαν οι πληροφορίες.

 

Δυνατότητες και Υποχρεώσεις Χρήστη

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο Χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με το νόμο και τους οικείους όρους κατά την περιήγηση και χρήση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας.

Ο Χρήστης πρέπει να απέχει από ενέργειες/παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του διαδικτυακού τόπου στους χρήστες.

Ο διαδικτυακός τόπος δύναται να παρέχει στον χρήστη εφόσον το επιθυμεί τις κάτωθι δυνατότητες:

  • Να λαμβάνει πληροφόρηση μέσα από μηχανή αναζήτησης για ακίνητα που τον ενδιαφέρουν, από τα εκάστοτε εδώ προσφερόμενα.

  • Να εγγραφεί στην ιστοσελίδα δημιουργώντας λογαριασμό και παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία του προκειμένου να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένες πληροφορίες αναφορικά με νομικά, τεχνικά ή άλλα στοιχεία των ακινήτων.

  • Να κάνει χρήση συγκεκριμένων παροχών όπως η συνεχής ενημέρωση ή υπενθύμιση σχετικά με το συγκεκριμένο ακίνητο. Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας online helpdesk (γραφείο διαδικτυακής υποστήριξης) για υποστήριξη και επικοινωνία με την Εταιρεία.

 

Χρήση προσωπικών κωδικών

Ο Χρήστης δεν θα πρέπει να κοινοποιεί/γνωστοποιεί σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του και δεν θα πρέπει να παραχωρεί σε τρίτους πρόσβαση στο λογαριασμό του ή να μεταβιβάζει το λογαριασμό του σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Ο Χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Ο Χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Περαιτέρω, ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία του χρήστη να ακολουθήσει την παρούσα ρήτρα

 

Διακοπή Πρόσβασης Χρήστη

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση του χρήστη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο και σε οποιαδήποτε υπηρεσία της για οποιονδήποτε λόγο.Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με την επίσκεψη στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα/διαδικτυακό τόπο και τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών, ο χρήστης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως περιγράφεται στο παρόν.

Η Εταιρεία δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δύναται να συλλέγει, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, απαραίτητα για τους σκοπούς της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, στο βαθμό που οι ίδιοι οι Χρήστες τα γνωστοποιούν. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προς διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και δρα σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο κατά περίπτωση ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο όπως αυτό τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής είναι δυνατόν να ζητηθούν προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση. Εφόσον ο Χρήστης προχωρήσει σε εγγραφή και χρήση της Πλατφόρμας , οφείλει να υποβάλει θετική δήλωση («opt-in»), διά της οποίας να αποδέχεται να διαθέσει τα προσωπικά του στοιχεία στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Χωρίς τη σχετική συναίνεση, ο Χρήστης δεν δύναται να δημιουργήσει λογαριασμό, ώστε να έχει πρόσβαση στο σύνολο των διαθέσιμων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας πληροφοριών για το/α προσφερόμενο/α ακίνητο/α.

Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή χωρίς όμως να θίγεται το κύρος της νομιμότητας της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που βασίστηκε στην προ της ανακλήσεως συγκατάθεσή του. Προκειμένου για την δήλωση ανάκλησης, ο Χρήστης δύναται είτε να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο επικοινωνίας με τους χειριστές της Εταιρείας, είτε να αποστείλει τη σχετική δήλωση εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής 94, Χαλάνδρι 15234, Αττική, Ελλάδα, που αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας με την επιχείρησή μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της χρήσης και εγγραφής των χρηστών στο διαδικτυακό τόπο και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Οι χρήστες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, και να ζητήσουν τυχόν διόρθωση, αλλαγή ή συμπλήρωση τους κατόπιν επικοινωνίας με την Εταιρεία. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών είναι δυνατή και από κινητό, tablet («υπολογιστής ταμπλέτα»), άλλη φορητή συσκευή, συμφώνως προς την αρχή της φορητότητας (άρθρο. 20 Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679).

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες δύνανται να διαβιβαστούν στο πλαίσιο νόμιμης λειτουργίας της συναλλακτικής σχέσης των εγγεγραμμένων χρηστών σε συνεργαζόμενες με την εταιρεία τραπεζικες εταιρείες (Τράπεζα/-ες), και μέρος αυτών δύναται (πχ.ηλικία) να χρησιμοποιηθεί για στατιστικούς σκοπούς, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την άρτια παροχή των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Ο Χρήστης (Εκμισθωτής) παρέχει τη συγκατάθεσή του στην Εταιρεία να αναρτήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα/διαδικτυακό τόπο τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν κατόπιν αρχικού νομικού ελέγχου τίτλων του ακινήτου, τεχνικού ελέγχου του ακινήτου, Επιθεώρησης Ακινήτου, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό τα οποία αφορούν στο προσφερόμενο ακίνητο, καθώς και τα προσωπικά στοιχεία ιδιοκτησίας του ακινήτου. Περαιτέρω, ο Χρήστης παραχωρεί στην Εταιρεία το δικαίωμα και την άδεια η τελευταία να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, αναπαραγάγει όλα τα ανωτέρω στοιχεία ή μέρος αυτών σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία και ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει ή δημοσιεύσει τα ανωτέρω στοιχεία.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση email: info@theprosperty.com

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε παράπονο, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Supervisory Authority
Personal Data Protection Authority (APIS)
Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα
+302106475600
+302106475628
contact@dpa.gr

 

Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου με μικρό όγκο δεδομένων που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη/επισκέπτη και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και απομνημόνευση πληροφοριών, ώστε να διευκολύνεται η περιήγηση του. Χρησιμοποιούνται ακόμα για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να εντοπίζονται οι πιο δημοφιλείς ιστότοποι.

Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη ούτε οδηγούν στην ταυτοποίησή του υπολογιστή του και σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies δεν συνδέονται με τα προσωπικά του δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που συλλέγονται μέσω των cookies, όσο και εκείνα για τα οποία έχει εισαγάγει ο ίδιος κατά την δημιουργία του λογαριασμού του εξυπηρετούν μόνον τον σκοπό της Διαδικτυακής Πλατφόρμας προς διευκόλυνσης της διενέργειας αγοραπωλησιών ακινήτων στην Ελλάδα και λοιπές στατιστικές μετρήσεις προς τον σκοπό αυτό και δεν χρησιμοποιούνται ούτε διαβιβάζονται περαιτέρω για διαφημιστικούς σκοπούς.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies μόνον για να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να παρέχεται το σύνολο των υπηρεσιών της Εταιρείας σε εσάς, σε συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ για τα cookies, όπως ισχύει κι έχει τεθεί σε εφαρμογή και σε συμμόρφωση προς τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομμένων. Ο Χρήστης παρέχει πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια χρήση, σημειώνοντας τη σχετική επιλογή στη σελίδα “ειδοποίηση cookies” ή σε αναδυόμενο παράθυρο.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, φωτογραφιών και όλων εν γένει των παρεχόμενων πληροφοριών οποιασδήποτε μορφής διέπεται από τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις του δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, αναπαραγωγή, δημοσίευση, μετάδοση, διανομή ή χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς.

Οποιαδήποτε παραχθείσα πληροφορία και οποιοδήποτε παραχθέν έργο ή υλικό εκ μέρους της Εταιρείας σε σχέση με τις υπηρεσίες τις οποίες η Εταιρεία προσφέρει ή που είναι αποτέλεσμα των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει η Εταιρεία αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας (ενδεικτικά αναφέρονται: φωτογραφίες, βίντεο, 360ο εικονική απεικόνιση, σχέδια, κατόψεις, εκθέσεις και αναφορές, προϋπολογισμοί, κτλ.).Περιορισμός ευθύνης

Ο κάθε Χρήστης/επισκέπτης οφείλει να εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργεί σύμφωνα με την ιδιωτική του βούληση, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος καταβάλλει, χωρίς να εγγυάται για το αποτέλεσμα, κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνει να είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς και επίκαιρες. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις ή καθυστερήσεις ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών. Ακόμα, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις οποιασδήποτε νομικής φύσης, αστικής ή ποινικής, καθώς ούτε και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία θετική ή αποθετική του χρήστη/επισκέπτη. Περαιτέρω, κάθε πληροφορία που εμπεριέχεται στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα/διαδικτυακό τόπο είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελούν συμβουλευτικό υλικό. Επομένως, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλότητα κάθε έκαστης πληροφορίας .

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία των προσφερόμενων υπηρεσιών ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση στην πλατφόρμα και τις υπηρεσίες ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία των υπηρεσιών καθιστώντας δυσχερή την χρήση ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, το οποίο αποδέχονται οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές, να θέτει εκτός λειτουργίας τη ΔιαδικτυακήΠλατφόρμα/διαδικτυακό τόπο προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό να αποκατασταθούν τεχνικά προβλήματα.Ασφάλεια Χρήστη/Επισκέπτη

Κάθε Χρήστης/επισκέπτης εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποκλειστικά με δική του πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ενδεχόμενους ιούς και οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό.

 

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με σκοπό τη διευκόλυνση των Χρηστών/Επισκεπτών, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να δημιουργείται οποιαδήποτε μορφή παρότρυνσης ή εγγύησης για το περιεχόμενο των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Κάθε Χρήστης/Επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψή του σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων αποχωρεί από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και υπόκειται στους όρους χρήσεως αυτών.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι οι σχετιζόμενοι με αυτόν διαδικτυακοί τόποι δεν περιέχουν ιούς ή οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται ούτε την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των παρεχόμενων σε αυτών πληροφοριών.

 

Εξωδικαστική Επίλυση διαφορών

Ειδικότερα ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Προκειμένου για την επίλυση των όσων διαφορών ήθελε προκύψουν μεταξύ των χρηστών της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και των διαχειριστών/προσωπικού αυτής, είτε υπό την ιδιότητά τους ως απλών χρηστών, είτε κατόπιν σύναψης της σύμβασης ανάθεσης εντολής παροχής υπηρεσιών προώθησης ακινήτου ή ανάθεσης μεσιτικής εντολής, τα μέρη δεσμεύονται να επιχειρήσουν πρώτα εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με απευθείας επικοινωνία στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις ή μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, όπως έχει προβλεφθεί από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο της ΚΥΑ 70330/2015 και του Κανονισμού της Ε.Ε. 524/ 2013.

Για την χρήση αυτής της δυνατότητας, η Εταιρεία σας παροτρύνει να συνδεθείτε με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show .

Πέραν της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, παρέχεται και ενθαρρύνεται η επίλυση της διαφοράς μεταξύ των μερών σε εξωδικαστικό επίπεδο μέσω των αρμόδιων επιτροπών φιλικού διακανονισμού (mediation services) που λειτουργούν στο πλαίσιο του Συνήγορου του Καταναλωτή (Hellenic Consumer Ombudsman) http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Κέντρου του Καταναλωτή (European Consumer Centre) για διαφορές άλλων Ευρωπαίων Χρηστών της Πλατφόρμας: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en .

 

Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα

Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Κατά συνέπεια, εάν κάποιος από τους παρόντες όρους διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετος προς το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ιδίως δε, οι παρόντες όροι τελούν σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και με το ν. 2251/ 1994, ως ισχύει κι εφαρμόζεται καθώς και με το λοιπό εθνικό και ενωσιακό δίκαιο του καταναλωτή και ιδιαιτέρως τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (ΥΑ 316/2017 – ΦΕΚ Β 969/22.03.2017), το π. δ. 131/2003 και την Οδηγία 31/2000 της ΕΕ, κατά το μέρος που οι ρυθμίσεις αυτές τυγχάνουν εφαρμογής στους επιμέρους όρους που αφορούν τους χρήστες- πιθανούς Πωλητές ή πιθανούς Αγοραστές- της Διαδικτυακής Πλατφόρμας. Αναλυτικά η ΥΑ 316/ 2017:

http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/YA-oik31619-2017-CoC-eCommerce.pdf

Τόπος εκπλήρωσης των παρεχόμενων μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας υπηρεσιών είναι η Ελλάδα. Εφαρμοστέο δίκαιο της παρούσας σύμβασης χρήσεως είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων και την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει ορίζονται τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

Πληρωμή μέσω Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών

Αναφορικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές οι οποίες λαμβάνουν χώρα για την καταβολή ποσών προς την Εταιρεία, η Εταιρεία δέχεται πληρωμές με πιστωτική/χρεωστική κάρτα Visa και MasterCard. Αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος και λάβει χώρα η πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ακολουθεί το στάδιο της χρέωσης της κάρτας και της κράτησης του απαραιτήτου χρηματικού ποσού το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο με την επιβεβαίωση της συναλλαγής. Στην περίπτωση κατά την οποία η συναλλαγή απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, τότε η συναλλαγή θεωρείται μη πραγματοποιημένη.

Ο Χρήστης οφείλει να είναι δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας την οποία χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του με την Εταιρεία.

Αποκλειστικώς υπεύθυνος ως προς την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας είναι ο Χρήστης, ενώ η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης της κάρτας.

Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή. Με τη χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας στις συναλλαγές του με την Εταιρεία, ο Χρήστης δηλώνει ότι διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω κάρτας.

Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας δεν αποθηκεύονται εκ μέρους της Εταιρείας για μελλοντική χρήση.

Η Εταιρεία συνεργάζεται με πάροχο επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ενώ ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία στην περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιήθηκαν χρεώσεις ή δεσμεύσεις χρηματικών ποσών σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών και ως εκ τούτου η συναλλαγή θεωρείται ως μη πραγματοποιηθείσα.